Escola Estel

L’Escola Estel va ser fundada l’any 1973, a partir de l’antiga Acadèmia Caldes.

L’any 2008 l’escola canvia de titularitat, i mantenint els valors propis del centre, iniciant  un procés de modernització de les instal·lacions i d’innovació en el projecte educatiu que fa que l’escola Estel ofereixi, avui, un entorn excel·lent per l’educació dels infants i adolescents.

Així, el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en les intel·ligències múltiples, l’anglès com a llengua vehicular en algunes matèries entre moltes altres metodologies són actualment, part del dia a dia del centre.

Des d’aleshores l’escola ha estat un referent en el sector educatiu de Sabadell, adaptant-se cada vegada als canvis educatius i passant per diversos canvis d’ubicació i instal·lacions.

 

Què som, Què fem i com ho fem

L’Escola Estel,  és un centre educatiu privatconcertat, d’una línia, que ofereix les tres etapes de l’educació obligatòria, els alumnes comencen als tres anys i acaben als setze:

  • Educació infantil
  • Primària
  • Secundària

 

L’escola es defineix com a escola privadaconcertada, catalana, laica i aconfessional, viva, pluralista, prioritzadora dels valors humanístics i de la formació global dels alumnes com a persones. L’èxit del model educatiu de l’Escola Estel es basa en quatre pilars:

1 -Un ideari adreçat a formar persones amb valors humans molt ben assentats, que fomenta la formació integral de l’alumnat:

  • Seleccionem el professorat per tal de garantir un projecte educatiu cohesionat, coherent i de màxima qualitat.
  • Garantim la no discriminació per motius ideològics, religiosos, lingüístics o ètnics.
  • Estem oberts als nous reptes educatius per tal de garantir la màxima qualitat d’ensenyament.
  • Fomentem la cultura de l’esforç i el goig d’aprendre, assegurant alhora l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
  • Vetllem per garantir un clima emocionalment favorable al ple desenvolupament de cada alumne/a.
  • Fomentem el diàleg entre alumnes, pares i personal de l’escola entenent que tots compartim l’objectiu d’arribar a l’excel·lència educativa.
  • L’ètica i l’ambient de l’escola fomenten els valors de responsabilitat, respecte, esforç i capacitat de superació, cooperació, autonomia i iniciativa.

2-Un projecte educatiu propi que garanteix la continuïtat d’una línia pedagògica durant tot el procés educatiu amb l’objectiu de formar els nostres alumnes com a persones compromeses, reflexives, crítiques i responsables en el present i el futur.

3-Un equip de persones que compartim aquest projecte i treballem il:lusionats en la tasca educativa per dur-lo a terme diàriament amb la màxima professionalitat i dedicació.

4-Una acció tutorial amb l’alumnat i una relació dinàmica entre famílies i escola que permet complementar-nos en l’educació dels infants i adolescents.

 

Prioritzem la formació integral dels nostres alumnes.

Projecte Educatiu

El projecte educatiu Empremta de l’Escola Estel té com a objectiu la formació dels alumnes com a persones. És per això que la nostra tasca educativa es basa en l’educació integral de casascun dels nostres alumnes i gira a l’entorn de cinc eixos d’aprenentatge que tenen l’alumne com a centre.

Projecte empremta

Amb el Projecte Empremta, cada infant, a partir de la seva incorporació a la nostra escola, inicia un interessant procés ple d’il·lusió i esforç, que el portarà a descobrir les seves pròpies potencialitats, a conèixer els més importants valors que han de regir el seu comportament i que li permetran ser membre actiu, responsable i plenament integrat en la societat.

Equip Humà

L’equip humà de l’Escola Estel, som un equip de professionals il·lusionats en la tasca educativa i en constant adaptabilitat als reptes i necessitats que planteja l’educació avui dia.

Tots, junt amb el personal no docent, formem un equip compromès, motivat i plenament identificat amb els valors de l’escola, i que ajuda a fomentar-los.

Acció Tutorial

Amb l’Acció tutorial, potenciem al màxim el desenvolupament de les capacitats personals de cada individu de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones amb recursos per integrar-se a la societat del futur.L’equip de tutors vetlla per l’evolució de cadascun dels nostres alumnes dins del grup classe, establint el lligam necessari entre l’escola i família juntament amb l’equip Psicopedagògic. El tutor o tutora acompanya al nen/a, noi/a en el seu procés de creixement i maduració personal i ja a l’ESO els orienta en la tria més adient per als seus estudis futurs, més enllà de l’escola.

Una estreta i constant relació amb les famílies és un eix que creiem fonamental  en el seu procés de maduració personal i acadèmic.

El tracte individualitzat i personal fet amb tendresa i empatia és la millor mostra de caliu dins l’escola, ja que ens fa a tots diferents i únics a la vegada que compresos i respectats.

 

Video